Jackets vs Palatka – Junior Varsity

IMG_4621 IMG_4633 IMG_4636 IMG_4639 IMG_4641 IMG_4643 IMG_4646 IMG_4647 IMG_4648 IMG_4649 IMG_4651 IMG_4653 IMG_4657 IMG_4669 IMG_4671 IMG_4674 IMG_4681 IMG_4685 IMG_4686 IMG_4690 IMG_4692